Quy định pháp lý

BIN HOLDINGS LTD chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Việc truy cập và sử dụng trang web của Công ty BIN HOLDINGS LTD phụ thuộc vào những điều khoản, điều kiện dưới đây:

Quyền tác giả

Trang web này và tất cả các nội dung trên website bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh, âm thanh, phần mềm, văn bản, chương trình và các nội dung khác thuộc quyền sở hữu của BIN HOLDINGS LTD.

Bạn chỉ được sử dụng nội dung trên trang web với mục đích cá nhân, tìm kiếm thông tin hoặc các mục đích phi lợi nhuận khác. Mọi sao chép và sử dụng các nội dung, thông tin, hình ảnh, âm thanh trên website được coi là vi phạm luật bản quyền nếu được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Nội dung

Tính đến thời điểm bạn xem trang web này, thông tin được cho là chính xác và được kiểm soát chặt chẽ về mặt nội dung theo từng thời điểm phát triển và lớn mạnh của BIN HOLDINGS LTD. Tuy chúng tôi luôn nỗ lực duy trì và cập nhật thông tin, nội dung trên website tuy nhiên chúng tôi không khẳng định hay bảo đảm về sự đầy đủ, chính xác 100 % dữ liệu trên web này.

Trong trường hợp, người sử dụng không thể truy cập trang web do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, mọi trách nhiệm hoặc liên đới trách nhiệm phát sinh BIN HOLDINGS LTD không chịu trách nhiệm.

BIN HOLDINGS LTD có quyền thay đổi hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Lưu ý các trang web được kết nối

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. Chính sách quyền riêng tư sẽ không áp dụng cho các trang web được liên kết. Để biết thông tin về cách xử lý những thông tin cá nhân trên những trang web được mở ra từ liên kết với trang web này, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của trang web đó.

Bài viết liên quan

Điều khoản bảo mật