Điều khoản bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của chúng tôi. Những hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chính sách bảo mật của BIN HOLDINGS LTD.

Chính sách bảo mật giải thích cách thức mà Công ty BIN HOLDINGS LTD (được đề cập trong điều khoản này là “BIN HOLDINGS LTD”, “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua website. Khi sử dụng website của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản, điều kiện trong điều khoản bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi qua website này đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép trong trường hợp nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi hoặc bạn gửi đến Website hoặc thông tin mà chúng tôi có được do bạn trả lời email được chúng tôi gửi đến. Trong trường hợp, chúng tôi nhận được thông tin của bạn từ một bên thứ ba, chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc ngay lập tức với bạn để xác nhận thông tin của bạn được cung cấp dưới sự giám sát và đồng ý của bạn.

Chúng tôi sử dụng những thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng website của chúng tôi một cách hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan, dịch vụ hỗ trợ nếu được yêu cầu và thông báo về những thay đổi của dịch vụ bạn đang sử dụng.  Vì vậy trong trường hợp bạn không còn sử dụng thông tin liên lạc đã cung cấp, bạn phải thông báo cho chúng tôi về sự thay đổi này. BIN HOLDINGS LTD sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của BIN HOLDINGS LTD.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong trường hợp bên thứ ba là công ty liên kết với BIN HOLDINGS LTD với mục đích xử lý thông tin thay mặt cho chúng tôi hoặc nhận được yêu cầu cụ thể từ bạn hoặc yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm mục đích đảm bảo an toàn, an ninh và các mục đích khác theo luật định.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website và được gửi mail đến bạn.

Bài viết liên quan