Tư vấn chiến lược

Tư vấn đầu tư

Kết hợp những công cụ nghiên cứu thị trường cùng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi sẽ giúp khách hàng nhận thấy được những điểm yếu, những rào cản cản trở đến sự phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giúp doanh nghiệp phát hiện ra những điểm mạnh để từ đó phát huy, đề xuất ra những giải pháp phù hợp để doanh nghiệp phát triển bền vững thông qua dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh. 

Chúng tôi tiếp cận vấn đề của doanh nghiệp theo hai phương diện:

  • Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp: khách hàng, quy mô thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp...
  • Các yếu tố bên trong tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp: kế hoạch kinh doanh, nhân sự, đường lối lãnh đạo, các nguồn lực doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức...

Từ đó đưa ra bản chiến lược kinh doanh với các mục tiêu ngắn hạn phù hợp với tình hình thực tiễn và các mục tiêu dài hạn thông qua việc tổng hợp, phân tích nhiều mục tiêu ngắn hạn.